ikona wczytywania strony

Zakres działania, udzielane świadczenia ❯ Pomoc społeczna

Ikonka symbolizująca artykuł

3. Zasady udzielania pomocy społecznej ⇱

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom z powodu: - ubóstwa, - sieroctwa - bezdomności, - bezrobocia, - niepełnosprawności, - długotrwałej lub ciężkiej choroby, - przemocy w rodzinie, - potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, - potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, - bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, - braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, - trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochroną uzupełniająca, - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, - alkoholizmu lub narkomanii, - zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, - klęski żywiołowej lub ekologicznej, - lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej , jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może też być udzielona z urzędu.

Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy.

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydawane są w formie pisemnej.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2012-07-02
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10
Licznik odwiedzin: 7540

 1. 2012-07-02 (14:51:54)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 3. Zasady udzielania pomocy społecznej
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-02 (14:51:57)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 3. Zasady udzielania pomocy społecznej
  Redaktor: admin10
 3. 2013-10-16 (12:31:46)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 3. Zasady udzielania pomocy społecznej
  Redaktor: admin10